Idź do

XXIX edycja Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych położonych na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego.

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju, a także przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego Biebrzańskiego Parku Narodowego zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli. Udział w konkursie rozwija zainteresowania przyrodnicze uczniów i kształtuje postawy proekologiczne, w tym docenianie unikalnej wartości doliny Biebrzy.

Konkurs jest dwustopniowy:
etap I
– szkolny i etap II – w BbPN. Etap szkolny jest przeprowadzany do 30 kwietnia 2024 r., ma formę testu pytań. Testy są przygotowane przez komisję szkolną, na podstawie bazy udostępnionych przez BbPN, przykładowych testów. Z każdej szkoły do etapu wojewódzkiego może być wyłonionych 3 uczniów z najlepszymi wynikami.
Etap II (finał) złożony jest z dwóch części: – część pierwsza – pisemna w formie testu (25 pytań), – część druga – w formie 10 zadań teoretycznych i praktycznych. Część pierwszą piszą wszyscy finaliści. Do części drugiej kwalifikowanych jest 10 uczniów (laureatów), którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście.

Termin na przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wysłanie sprawozdania do BbPN (mailem na adres: konkurs@biebrza.org.pl do 30 kwietnia 2024 r.

Finał Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie BbPN.

Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, 

e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl, tel. 85 738 30 09.
NAGRODY I TYTUŁY 

Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik etapu wojewódzkiego. Tytuł laureata otrzymuje 10 osób z najwyższą punktacją z obu części etapu II. Nagrody rzeczowe w konkursie otrzymują wszyscy uczestnicy etapu II. Nagrody główne otrzymują laureaci. 

Nagrody w Konkursie, sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia: Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w zakresie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025.


  • 3 pierwsze miejsca: 3 x 300 zł = 900 zł;

  • 7 wyróżnień: 7 x 200 zł = 1 400 zł;

  • Nagroda dla wszystkich uczestników: 60 uczniów x 100 zł = 6 000 zł;

  • Nagroda dla 20 nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (etap szkolny + finał w BbPN) 20 x 100 zł = 2 000 zł.


Nagrody w Konkursie, których Fundatorem jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie:


  • 3 pierwsze miejsca: 3 x 300 zł = 900 zł;

  • 7 wyróżnień: 7 x 200 zł = 1 400 zł;

  • Nagroda dla wszystkich uczestników: 60 uczniów x 100 zł = 6 000 zł;

  • Nagroda dla 20 nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (etap szkolny + finał w BbPN) 20 x 100 zł = 2 000 zł.

Nagrody w Konkursie sfinansowały: