Idź do

Regulamin udostępniania

Z dniem 19.04.2024 r. weszło w życie zarządzenie dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 13/2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych. Zawiera ono podstawowe zasady korzystania z jego walorów przez wszystkich zwiedzających. Ich przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla wypełniania głównego celu Parku Narodowego, jakim jest ochrona przyrody. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia - link.
Do głównych zmian ostatniej aktualizacji należą:
 • przywrócenie zawieszonych w roku 2019 opłat za wjazd za szlaban na drogę wewnętrzną w O.O. Grzędy - załącznik nr 5 (wg nowej numeracji). Obowiązują ceny sprzed 5 lat wg stawek dla samochodów osobowych (do 9 osób) i do 4 godzin - 15 zł (ponad 4 godziny – 25 zł) i dla autokarów i busów ponad 9 osób: do 4 godzin - 30 zł (ponad 4 godziny - 50 zł).
 • dodanie ścieżki edukacyjnej „Biały Grąd” do szlaków lądowych, które można zwiedzać na podstawie ważnej karty wstępu na szlak wodny,
 • zniesienie możliwości palenia ognisk i grillowania na polu namiotowym "Biały Grąd" (ograniczenie zagrożenia pożarowego),
 • zwolnienie z (podwojonej) opłaty osób wędkujących z łodzi (odpowiednia licencja wędkarska jest jednocześnie biletem wstępu na szlak wodny).

Informacje o innych przepisach znajdziesz w zakładce "Regulaminy"

Ponownie udostępniona infrastruktura turystyczna

Zniesione ograniczenia

Ostrzeżenia

Szlaki okresowo podmokłe!

Szlaki okresowo podmokłe, miejscami wymagające obuwia gumowego:
 • czerwony szlak pieszy Barwik - Gugny (odcinek Gugny - Kosódka)
 • żółty szlak pieszy Polkowo - Nowy Świat (odcinek Kopytkowo - Nowy Świat)
 • czerwony szlak pieszy Rajgród - Grzędy (odcinek -"Wilcza Góra" - "Dział Kumkowskiego")
 • zielony szlak pieszy Grzędy - Kłycek (odcinek "Solistowska Góra" - połączenie ze szlakiem czerwonym oraz odcinek wzdłuż kan. Woźnawiejskiego)

Uwaga na śliską nawierzchnię!

Uwaga na śliską nawierzchnię, stwarzającą ryzyko upadku! Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z infrastruktury turystycznej BbPN. Powierzchnie kładek, schodów, wież i platform widokowych po opadach śniegu i deszczu mogą być wilgotne i oblodzone. Prosimy także zachować ostrożność przy korzystaniu z elementów infrastruktury turystycznej, których stan techniczny wskazuje na znaczny stopień zużycia.

Informacje

Komunikat o warunkach na szlaku żeglownym rzeki Biebrzy

Informujemy o warunkach na szlaku żeglownym rzeki Biebrzy, otwartym z dniem 1 lipca 2024 r. na podstawie §3 zarządzenia dyrektora BbPN w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych).

Głębokość tranzytowa na szlaku na dzień 01 lipca 2024 r. wynosi 40 cm.

Szlak żeglowny Biebrzy funkcjonuje od ujścia Biebrzy do rzeki Narwi (0,00 km rzeki Biebrzy) do Kanału Augustowskiego (84,2 km rzeki Biebrzy), od dnia 1 lipca do 31 października.

Użytkownicy szlaku są zobowiązani do przestrzegania zasad udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W przypadku zmiany poziomu wód na szlaku żeglownym, będą wydawane komunikaty o zmianie głębokości tranzytowej.

Komunikat nr 1 z dnia 1 lipca 2024 roku o warunkach na szlaku żeglownym rzeki Biebrzy

Zamknięta infrastruktura turystyczna

 • Platforma widokowa na ścieżce przyrodniczej "Kładka" przy Forcie II Zarzecznym została czasowo zamknięta z uwagi na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu zwiedzających (Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 06.06.2024 r.)
 • Uwaga! Z dniem 05.09.2023 r. decyzją konserwatora obwodu ochronnego Grzędy oraz dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego, zamknięty zostaje fragment ścieżki edukacyjnej "Czerwone Bagno" od strony torfowiska przejściowego (ostatnie 100 m od strony północnej) wraz z kładką prowadzącą do platformy widokowej. Decyzja jest podyktowana złym stanem technicznym drewnianej infrastruktury i niebezpieczeństwem z jakim wiązałoby się jej dalsze wykorzystywanie przez zwiedzających.
 • Z dniem 06.07.2022 r. zamknięta została wieża widokowa na ścieżce edukacyjnej "Grobla Honczarowska" (zarządzenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 16/2022).

Czasowe zamknięcie szlaków turystycznych

 • Informujemy, że z dniem 05.04.2024 r. ścieżka edukacyjna "Las w zasięgu ręki" została zamknięta. Zakaz ten będzie obowiązywać do odwołania (zarządzenie nr 10/2024 ws. zamknięcia ścieżki edukacyjnej Las w zasięgu ręki).
 • Informujemy, że z dniem 22.03.2024 r. ścieżka edukacyjna "Grobla Honczarowska" została zamknięta. Zakaz ten będzie obowiązywać do odwołania (zarządzenie nr 5/2024 ws. zamknięcia scieżki edukacyjnej Grobla Honczarowska).
 • Uwaga! Informujemy, iż z dniem 27 września 2023 r. decyzją dyrektora Biebrzańskiego Parku Nardowego zamknięta została wieża widokowa "Osowiec-fosa" (zarządzenie nr 24/2023 z dnia 27 września 2023 r. ws. zamknięcia wieży widokowej Osowiec fosa) oraz zlikwidowany został fragment drewnianej kładki (pomostu widokowego) na ścieżce edukacyjnej "Czerwone Bagno" (zarządzenie nr 22/2023 z dnia 27 września 2023 r. ws. likwidacji części scieżki edukacyjnej Czerwone Bagno) - więcej informacji.

Zasady korzystania z parku

Cała przyroda Parku oraz jego walory krajobrazowe podlegają ochronie ustawowej, a odwiedzający są proszeni o odnoszenie się do niej z należytym szacunkiem.
Odwiedzający są proszeni o zachowanie ciszy i pozostawienie po sobie takiego porządku, jakiego oczekują przy następnych odwiedzinach w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Zwiedzanie Parku może odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych (pieszych i rowerowych), ścieżkach edukacyjnych i biegowych, drogach publicznych, oraz szlakach wodnych rzekami: Biebrza, Brzozówka, Ełk, Jegrznia, Netta, Sidra i Wissa, oraz kanałach Augustowskim i Rudzkim, a także podwodnym szlakiem Biebrzy „Po drugiej stronie lustra”.
Za wstęp do Parku pobiera się opłatę w formie wykupienia karty wstępu, odrębnej na szlaki lądowe i wodne.
Za udostępnianie Parku do wędkowania pobierana jest opłata w formie „Licencji na amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym”.
Ruch pojazdów mechanicznych może odbywać się wyłącznie po udostępnionych drogach publicznych i dojazdach do miejsc postojowych.
Poszczególne trasy turystyczne mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego na całych odcinkach lub częściowo ze względu na: lęgi ptactwa, okresy godowe łosi (bukowisko) i jeleni (rykowisko), zagrożenia pożarowe, niekorzystne warunki pogodowe i skutki ich występowania (jak np.: wiatrołomy, śniegołomy, zawały).
Grupy liczące powyżej 7 osób są obowiązane zwiedzać Park po szlakach lądowych pod opieką przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”.
Biwakowanie, rozpalanie ognisk, palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego płomienia na terenie BbPN, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Psy można wprowadzać tylko na niektóre szlaki, na smyczy do 1,5 m długości.
Przebywanie w miejscach udostępnionych w BbPN może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku odwiedzający podejmują w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko.