Idź do

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Informujemy, że teren siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego jest monitorowany.

Wyłącznym celem prowadzonego monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego foto-pułapek

Informujemy, że obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego jest monitorowany.

Wyłącznym celem prowadzonego monitoringu wizyjnego jest monitoring przyrodniczy oraz ochrona bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapis foto-pułapki w postaci monitoringu przyrodniczego może być udostępniany publicznie, pod warunkiem, iż nie znajduje się tam wizerunek osób postronnych, chyba że uzyskano zgodę osób których ten wizerunek dotyczy. Zapis foto-pułapki utrwalający wizerunek osób usuwa się niezwłocznie.

Zapis foto-pułapki stanowiący możliwy materiał dowodowy w sprawach o wykroczenia i przestępstwa, jest zabezpieczany i przekazywany Straży Parku lub odpowiednim organom, zgodnie z przepisami prawa.

Zarejestrowany wizerunek osób jest przetwarzany wyłącznie w powyższym celu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: ,,RODO").

Klauzula informacyjna RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
 • Monitoring stosowany jest celu zabezpieczenia obszaru działalności oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, należącym do Administratora.
 • Monitoringiem objęte są następujące strefy: otoczenie budynku, wnętrze budynku.
 • Wejście na teren oznaczonego obiektu monitorowanego oznacza jednoczesną zgodę na rejestrację przez kamery monitoringu.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest prawnie uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci zapisu z monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni od chwili zapisu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m. in organy państwa na mocy przepisów prawa lub inne organy uprawnione na podstawie przepisów prawa w celu wykonana obowiązków ciążących na Administratorze. Dostęp do Pani/Pana danych mogą uzyskać pracownicy serwisu na podstawie umowy powierzenia celem dokonania czynności serwisowych i utrzymania systemu monitoringu. Państwa dane nie będą udostępnione komercyjnie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać ograniczone z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych o ile spełnione zostaną odpowiednie przesłanki.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 17 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.