Idź do

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznejWstęp Deklaracji

Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego - bbpn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej
  • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów,
  • część opublikowanych fotografii nie posiada tekstu alternatywnego,
  • elementy strony nie są dostępne z klawiatury,
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

Treść niedostępna

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Bogusława Siłakowska , e-mail dostepnosc@biebrza.org.pl , telefon +48 85 738 30 47
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku niezrealizowania żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Skargę można złożyć w Biebrzańskim Parku Narodowym:
  • pisemnie na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
  • elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, Elektroniczna skrzynka podawcza: y9984euxhw\SkrytkaESP ,
  • e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl lub
  • telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu, nr tel. +48 85 738 30 00.
W przypadku niezadowalającego załatwienia sprawy skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.
Oznakowane 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone są przed wejściem głównym do budynku siedziby.

Siedziba Parku to budynek 3 kondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Główne drzwi wejściowe do budynku są szerokie, przeszklone. Na pierwszej kondygnacji znajduje się punkt informacji turystycznej bezpośrednio w holu, sala ekspozycyjna, ekspozycje stałe, sale edukacyjne, biblioteka z czytelnią, sala konferencyjno-kinowa. Ta część budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością: poruszających się na wózku, niewidomych, dostępny jest automatyczny lektor, tablice informacyjne pismem Brailla. Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się również na parterze.

Każda osoba odwiedzająca budynek Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego na prawo wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Druga kondygnacja z częścią biurową oraz trzecia kondygnacja z salą konferencyjną i pokojami gościnnymi nie są przystosowane do obsługi interesantów z niepełnosprawnością.

Budynek Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy, Grzędy 1, 19-206 Rajgród
W budynku znajduje się Punkt Informacji Turystycznej. Budynek nie jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzą schody. W pobliżu budynku znajduje się pole namiotowe i toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku.

Infrastruktura turystyczna (kładki, wieże widokowe, wiaty, czatownie) nie jest przystosowana do udostępniania osobom z niepełnosprawnościami. Niektóre wyznaczone szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne są dostępne do zwiedzania z psem.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.