Idź do

Tymczasowe cele ochrony obszarów NATURA 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego informują o przyjęciu tymczasowych celów ochrony:

1) dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008,
2) dla ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006.

Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, powinny być brane pod uwagę przez podmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 oraz w trakcie przeprowadzania ocen wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Cele ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 oraz Natura 2000 Ostoja Biebrzańska  PLB200006 stanowią załączniki do niniejszego obwieszczenia.