Idź do

Plan ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy nie posiada planu ochrony.

Dnia 30.11.2023 r. Biebrzański Park Narodowy zakończył realizację projektu pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”. W ramach tego przedsięwzięcia powstał projekt Rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z dokumentacją planu w postaci operatów szczegółowych, bazy danych GIS oraz syntezy planu. Dokument rozporządzenia był przedmiotem ustawowych konsultacji społecznych. Wniesione uwagi zostały rozpatrzone, czego wynikiem było przygotowane zestawienia uwag i wniosków wraz z ustosunkowaniem się do nich. Projekt rozporządzenia ze zmianami po konsultacjach został przekazany do zaopiniowania właściwych miejscowo Rad Gmin i Rady Naukowej BbPN. Następnie projekt rozporządzenia został przekazany do zatwierdzenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Joanna Zawadzka, 18.03.2024

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego poinformował w dniu 30 listopada 2023 r. o wynikach konsultacji społecznych i projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego PN - po konsultacjach.
Informacja na stronie BIP bip.biebrza.org.pl