Idź do

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny


Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2024 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 18.04.2024 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych. Opłaty za wstęp do Parku nie pobiera się od osób wymienionych w art. 12 ust. 7 Ustawy o ochronie przyrody tj.: członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.