Idź do

Konkurs na film/spot

Nakręć krótki film/spot edukacyjny o tym jak chronić środowisko i naturalny krajobraz. Weź do ręki kamerę, komórkę lub tablet i nakręć film/spot edukacyjny pokazujący jak niewiele wysiłku od nas samych trzeba aby chronić środowisko i naturalny krajobraz. Wystarczy tylko wyrobić w sobie dobre nawyki i przyzwyczajenia.
Regulamin konkursu:

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

Tematem konkursu jest krótki film/spot promujący ochronę przyrody w najbliższym otoczeniu tzn. odpowiedź na pytanie: Jak ja mogę chronić środowisko i naturalny krajobraz?
Film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu komórkowego lub innego sprzętu przez maksymalnie trzyosobową grupę uczniów bądź indywidualnie. Autor obrazu powinien tak nakręcić film, by w całości był on jego pracą autorską – dźwięk, muzyka, narracja. Aktorzy występujący w filmie powinni wyrazić na to pisemną zgodę. Do filmu należy dołączyć informację o autorach / autorze (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły), a także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. Podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Parku: gov.pl w zakładce: konkursy i do pobrania) należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do pracy.
Film nie może zawierać materiałów drastycznych, wulgarnych, niemoralnych oraz scen naruszających prawa osób trzecich (np. twarze przypadkowo sfilmowanych osób bez ich zgody).
Wymogi techniczne: film powinien być nie dłuższy niż 1 minuta, rozdzielczość nie mniejsza niż 600 pixeli dłuższego boku (np. obraz 640x480 pixeli).
Prace należy nadesłać do 30 października 2024 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@biebrza.org.pl  z dopiskiem: konkurs „Z myślą o przyszłości - chronię i dbam o środowisko”.
Filmy konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30.10.2024 r. Filmy konkursowe przesłane po upływie tego terminu nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie.
Filmy będą oceniane, przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora.
Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do publikacji prac z zachowaniem danych autora.
Nagrody w Konkursie:

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace uczniów w kategorii wiekowej uczniowie klas IV-VI o wartości 300 zł (za 1 nagrodę) oraz trzy najlepsze prace w kategorii wiekowej uczniowie klas VII-VIII o wartości 300 zł (za 1 nagrodę).

6 nagród o wartości 500 zł (za 1 nagrodę) otrzyma również 6 placówek – szkół, tj., 3 szkoły uczniów nagrodzonych w kategorii wiekowej – uczniowie klas IV-VI oraz 3 szkoły uczniów nagrodzonych w kategorii wiekowej – uczniowie klas VII-VIII.

Nagrodzonych zostanie również 10 uczniów wyróżnieniami o wartości 100 zł (za 1 nagrodę), tj., 5 uczniów w kategorii wiekowej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV-VI oraz 5 uczniów w kategorii wiekowej – uczniowie klas VII-VIII.

Bliższych informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji tel. 085 738 30 10, 085 738 30 56, e-mail: konkurs@biebrza.org.pl    

Konkurs realizowany jest w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko”, w zakresie „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 Za treści zawarte w regulaminie konkursu opowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.