Idź do

Konkurs „Drzewa pomnikowe..."

I.      CELE KONKURSU:

1. Propagowanie potrzeby ochrony drzew pomnikowych i lokalnego krajobrazu przyrodniczego;

2. Uświadomienie potrzeby ochrony przyrody i uwrażliwienie na  jej  piękno;

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

4 . Kształtowanie postaw proekologicznych, docenienia unikalnej wartości doliny Biebrzy.

 
II.    ZAKRES TEMATYCZNY

Udział w konkursie polega na wskazaniu drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej, naukowej czy krajobrazowej, które ma szansę na otrzymanie statusu pomnika przyrody, znajdującego się na obszarze jednej spośród 18 gmin, leżących w granicach i sąsiadujących z Parkiem, tj. gmin: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Knyszyn, Lipsk, Piątnica, Mońki, Nowy Dwór, Rajgród, Radziłów, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna.   


III. ORGANIZATOR KONKURSU  

1. Organizatorem Konkursu jest Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz. Kontakt: Marcin Lićwinko, tel. 780 285 214, email: marcin.licwinko@biebrza.org.pl 

2. Konkurs realizowany jest w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko, w zakresie „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

3. Konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 
IV. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów działających pod opieką ich szkół podstawowych, położonych na terenie 18 gmin doliny Biebrzy. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Knyszyn, Lipsk, Piątnica, Mońki, Nowy Dwór, Rajgród, Radziłów, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna.   

V. TERMINY: 

-         marzec 2024 r. – ogłoszenie konkursu,

-         20 marca  - 30 czerwca 2024 r. – przyjmowanie zgłoszeń, 

-         1 lipca – 30 września 2024 r. – weryfikacja zgłoszeń,

-         1 października – 25 października – ogłoszenie wyników na stronie BbPN,

-         26 październik – rozdanie nagród w siedzibie BbPN, podczas Wszechnicy Biebrzańskiej.


VI. PRZEBIEG KONKURSU:  

1. Podstawą do udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego spełniającego następujące wymogi:  

a) zgłaszane obiekty muszą spełniać kryteria określone w art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeniu  z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (załącznik nr 2),

b) zgłaszane obiekty nie mogą być pomnikami przyrody;

c) zgłaszane obiekty muszą znajdować się na obszarze gmin wskazanych w pkt. IV

d) zgłaszane obiekty muszą znajdować się poza terenami objętymi ochroną (rezerwat, park narodowy itp.)

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać osobiście w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs na drzewo pomnikowe”, przy czym za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu do siedziby.

3. W przypadku zgłoszenia przez różnych uczestników konkursu tego samego obiektu, o udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

4. Każdy uczeń przystępujący do konkursu może zgłosić tylko jeden obiekt. 

5. Każda szkoła może złożyć kilka zgłoszeń i tym samym zgłosić kilka obiektów.


VII. TRYB WYBORU:

1. Zgłoszenia konkursowe spełniające wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie poddane zostaną ocenie Komisji Konkursowej w skład której wchodzą pracownicy BbPN.

2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń konkursowych, weryfikując zgłoszone obiekty w terenie i wybierze 3 najlepsze zgłoszenia w każdej z kategorii wiekowych oraz przyzna nagrody. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

3. Najlepsze zgłoszenia zostaną wybrane z zastosowaniem następujących kryteriów oceny: wartość przyrodnicza, kulturowa, historyczna, naukowa, krajobrazowa oraz uzasadnienie merytoryczne. 

4. Po dokonaniu wyboru i przyznaniu nagród Biebrzański Park Narodowy, we współpracy z laureatami konkursu przygotuje wnioski do właściwych urzędów gmin o przyznanie drzewom statusu pomnika przyrody. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wyboru najlepszych zgłoszeń jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 
VIII. NAGRODY

W każdej z kategorii wiekowych rozdany zostanie komplet nagród:

– 3 nagrody dla uczniów: plecak o wartości 300 zł za 1 szt., 

– 3 nagrody dla szkół wspierających pracę nagrodzonych uczniów: walizka eko-badacza do obserwacji i badania właściwości i jakości wody, o wartości 500 zł za 1 szt.,

–5 wyróżnień: kubek termiczny, o wartości  100 zł za 1 szt