Idź do

Dzierżawy gruntów

Obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) to niemal 60 000 ha. W przeciwieństwie do innych mniejszych obszarowo parków narodowych, grunty w granicach BbPN są różnej własności. Zaledwie, a jednocześnie aż, grunty we władaniu BbPN stanowią 36 027,05 ha (60,8%, stan na 01 styczeń 2024 r.). Pozostałe - to grunty prywatne (37,6%)i innych własności (1,6%). Nieco ponad 50% gruntów BbPN to ekosystemy leśne, a grunty rolne stanowią 8,2%. Znaczy udział w zasobach gruntowych BbPN stanowią nieużytki – 36,8% (13 263,79 ha). Nieużytki to ekosystemy nieleśne, w przeważającej mierze torfowiska i łąki potorfowe na gruntach organicznych. Z uwagi na niekorzystne zmiany reżimu hydrologicznego (odwodnienie) grunty te podlegają dwóm głównym presjom: przesuszeniu i zarastaniu. Na gruntach własnych BbPN, bez szkody dla gruntów sąsiednich w ramach różnych projektów były i są prowadzone działania podnoszące i stabilizujące poziom wód gruntowych. Natomiast problem zarastania ekosystemów bagiennych jest rozwiązywany poprzez ekstensywne koszenie. Początkowo Park próbował wykonywać zabiegi samodzielnie. Z uwagi na wielkość obszaru wymagającego działań ochrony czynnej (ponad 10 000 ha) do współpracy zaproszono podmioty zewnętrzne jednak z uwagi na ograniczenia kadrowe, sprzętowe i finansowe zakres działań był nadal niewielki w porównaniu do potrzeb.
Z momentem wejścia Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem wsparcia finansowego dla rolników, w tym programu rolnośrodowiskowego pojawiły się możliwości sfinansowania realizacji zabiegów (działań ochronnych). Pracownicy Parku wspólnie z członkami Rady Naukowej działającej przy Dyrektorze Parku opracowali program wieloletnich dzierżaw dla przyrody gruntów BbPN, który zaczął funkcjonować na dużą skalę od 2008 r. Wykorzystując zainteresowanie podmiotów zewnętrznych płatnościami rolnośrodowiskowymi i rolnośrodowiskowo-klimatycznymi, odpłatnie (w drodze przetargu nieograniczonego) dyrektor BbPN oddaje grunty Skarbu Państwa w dzierżawę w celu prowadzenia działalności rolniczej zgodnie wymogami gatunków i siedlisk nieleśnych określonych w Zadaniach Ochronnych Parku. Podmiot podpisujący umowę dzierżawy z Parkiem zobowiązuje się do realizacji działań: koszenia, odkrzaczania, zbioru i wywozu biomasy w sposób wskazany w umowie. Działania dzierżawcy są weryfikowane w terenie przez służby terenowe BbPN, a w strukturze Parku jest wyodrębniona grupa pracowników nadzorująca poprawność realizacji warunków umowy.  Funkcjonowanie programu dzierżaw daje możliwość wykonywania działań ochronny czynnej na rozległych powierzchniach (w 2023 r. było to 7305,76 ha) ale też niesie ryzyka związane z nierzetelnym wykonywaniem powierzonych zadań. Realizacja zabiegów jest kontrolowana jednak w niektórych sytuacjach, przy dynamicznych warunkach pogodowych, nie zawsze istnieje możliwość zareagowania na czas.

Osoba do kontaktu: Marlena Bogdan marlena.bogdan@biebrza.org.pl   tel. 85-738-30-57.

 Autor tekstu: Urszula Biereżnoj-Bazille 

14 marca 2024 r. ogłoszono pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonych w dniu 14 marca 2024 r. przez Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego pisemnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego PN.

Termin na złożenie ofert do przetargów o nr 1/2024 – 51/2024 upływa o godz. 12.00 dnia 22 marca 2024 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 marca 2024 r., w sali nr 3 w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdzy.

Szczegółowe informacje odnośnie godzin otwarcia ofert znajdują się w Ogłoszeniach o przetargach (BIP).

Nigdy nie brałeś udziału w przetargach i obawiasz się skomplikowanych procedur? Oto kilka kroków, które Ci w tym pomogą!

1. Znajdź interesującą Cię powierzchnię oraz przetarg jej dotyczący

Pod instrukcją znajduje się mapa z orientacyjną lokalizacją gruntów z poszczególnych przetargów. Numery przy danych obszarach oznaczają numer przetargu. Następnie zapoznaj się z interesującymi Cię ogłoszeniami o przetargach.

Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.biebrza.org.pl/1486,dzierzawy   bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie BbPN (naprzeciwko sekretariatu). Sprawdzisz tam treść ogłoszenia o przetargu, a w tym m.in. opis przedmiotu przetargu, warunki udziału oraz wymagane dokumenty.

2. Zapoznaj się z dokumentacją przetargową

Dokumentacja przetargowa zawiera wiele istotnych informacji, takich jak:


  • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego PN to pełen opis warunków udziału, wymaganych do złożenia dokumentów oraz wysokości żądanego wadium

  • Szczegółowy opis przedmiotu przetargu – np. powierzchnia działki podlegająca wydzierżawieniu, wymagany sposób użytkowania gruntu

  • Mapy poglądowe kompleksów przeznaczonych do dzierżawy wraz z wytycznymi dotyczącymi wykonywania działań ochronnych oraz granice kompleksów w postaci plików wektorowych

  • Projekt umowy dzierżawy z załącznikami - zawiera opis zobowiązań Dzierżawcy i Wydzierżawiającego na etapie realizacji umowy. Wedle tego wzoru zostanie podpisana umowa po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwróć uwagę nie tylko na swoje obowiązki, ale również zapisy związane z karami umownymi oraz terminami.

  • Oświadczenie oferenta

  • Formularz ofertowy - najważniejszy dokument składany przez osoby/podmioty biorące udział w przetargu.

3. Uzupełnij formularz ofertowy

Wzór formularza znajdziesz w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

4. Wnieś wadium

Wszystkie wpłaty należy realizować przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w BbPN oraz numer/-y przetargu/-ów, których to wadium dotyczy. Terminem wpłaty wadium jest data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Parku.
Pamiętaj, że wadium musi dotrzeć na wskazane konto przed upływem terminu składania ofert. Nawet minimalne opóźnienie będzie skutkowało odrzuceniem Twojej oferty.

5. Przygotuj dokumenty składane wraz z ofertą

Oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest formularz ofertowy będziesz musiał złożyć:


  • Oświadczenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) dotyczące akceptacji przez Ciebie wymaganych warunków udziału w przetargu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

  • Dowód wpłaty wadium

  • Fakultatywnie kopię decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanych płatnościach rolnośrodowiskowo-klimatycznych (pkt XIII pkt. 3 Ogłoszenia – Kryterium doświadczenie rolnicze), jeżeli oferent potwierdza swoje doświadczenie. Pamiętaj podpisać KAŻDĄ ze stron decyzji własnoręcznie za zgodność z oryginałem. Kopia musi być czytelna.

6. Złóż ofertę

Tak jak w przypadku wadium, ofertę musisz złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie czyli do 22.03.2024 r. do godziny 12.00. Kopertę opisz zgodnie z poniższym wzorem: 

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH BIEBRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO – PRZETARG NR …../2024” Nie otwierać przed dniem 26.03.2024 r. przed godziną…….”

Pamiętaj o wpisaniu numeru przetargu oraz godziny – zajrzyj do pkt. XI ust. 1 poszczególnych ogłoszeń. Każdy z przetargów ma ustaloną indywidualną godzinę otwarcia ofert. Sposób doręczenia oferty jest dowolny, możesz wysłać ją za pośrednictwem kuriera lub złożyć w okienku podawczym w sekretariacie Parku. Pamiętaj, że w jednej kopercie może być tylko jedna oferta, tj. oferta dotycząca tylko jednego przetargu.

Pamiętaj, że zadeklarowanie w kryterium „Termin płatności czynszu” terminu 25 lutego, zobowiązuje Cię do płatności czynszu w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy w powyższym terminie. Opóźnienie z opłatą może wiązać się z naliczeniem odsetek (warunki umowy). Wyjątek stanowi rok 2024 gdzie płatności dokonuje się w ciągu 21 dni od zawarcia umowy oraz rok 2029, za który nie opłacasz czynszu.

Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w terminie do 30 listopada  2024 r., przy czym w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej (w pieniądzu) istnieje możliwość wpłaty zabezpieczenia w dwóch ratach (każda po 50% wysokości wymaganego zabezpieczenia):
   a) I ratę należy wnieść w terminie do 30 listopada 2024 r.,
   b) II ratę  w terminie do 31 stycznia 2025 r.
Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Dzierżawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania?

Poniżej wskazane osoby udzielą informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00: